PRIVACY VERKLARING Extravaganza Home

Extravaganza Home gevestigd en kantoorhoudende te (geen bezoekadres) Leopoldstraat 5A, Rotterdam, hierna te noemen “Extravaganza Home” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Extravaganza Home verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Extravaganza Home u over de manier waarop Extravaganza Home uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Extravaganza Home worden aangeboden op www.the-extravaganzastore.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Extravaganza Home uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Extravaganza Home verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.the-extravaganzastore.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Extravaganza Home uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Extravaganza Home dat doet.

 2. Uw account
  In uw account op www.the-extravaganzastore.com slaat Extravaganza Home onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses & gegevens over uw eerdere bestellingen.

 3. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Extravaganza Home registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Extravaganza Home gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 4. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Extravaganza Home heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Extravaganza Home samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Extravaganza Home meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via meegestuurde link in de ontvangen nieuwsbrief.

 5. Verbetering van diensten Extravaganza Home
  Extravaganza Home kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Extravaganza Home uitvoeren, geeft Extravaganza Home uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 6. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Extravaganza Home gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Extravaganza Home uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Extravaganza Home uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 7. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Extravaganza Home uw kredietwaardigheid toetsen. Extravaganza Home kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Extravaganza Home uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Extravaganza Home geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Extravaganza Home voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Extravaganza Home een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Extravaganza Home op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

page1image2022144 page1image2029824 page1image2030016 page1image2020032 page1image2030592 page1image2024064 page1image2024256 page1image2024832

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Extravaganza Home maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Extravaganza Home ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Extravaganza Home tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.noahdreams.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Extravaganza Home

1. Extravaganza Home heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Extravaganza Home verwerkt ten behoeve van www.the-extravaganzastore.com. Extravaganza Home accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Extravaganza Home bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.the-extravaganzastore.com, tenzij Extravaganza Home op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Extravaganza Home behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.noahdreams.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.noahdreams.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.the-extravaganzastore.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 10-05-2021.